Lokal jest obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej:

Jest to prawo przyznane innej osobie niż właściciel nieruchomości, które polega na umożliwieniu korzystania np. z mieszkania. Jest przypisane ściśle określonej osobie. Oznacza to, że podmiot posiadający służebność osobistą może używać nieruchomości zgodnie z ustalonym prawem, jak również może domagać się od każdej osoby poszanowania jego służebności.

 

Lokal może być obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej w postaci:

służebności osobistej

Jest to prawo przyznane innej osobie niż właściciel nieruchomości, które polega na umożliwieniu korzystania np. z mieszkania. Jest przypisane ściśle określonej osobie. Oznacza to, że podmiot posiadający służebność osobistą może używać nieruchomości zgodnie z ustalonym prawem, jak również może domagać się od każdej osoby poszanowania jego służebności.

hipoteki

Hipoteka jest prawem osoby trzeciej na nieruchomości, które zabezpiecza zapłatę długu wynikającego np. z umowy lub innej czynności prawnej. Hipotekę najczęściej ustanawia właściciel nieruchomości, jednak prawo to obciąża nie właściciela, tylko nieruchomość i nawet w razie sprzedaży hipoteka nie wygasa, lecz podąża za nieruchomością. Hipoteka przymusowa jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym . Powstaje bez konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości – może także zostać ustanowiona wbrew jego woli. Jeżeli zobowiązany nie spłaci długu, to nieruchomość może posłużyć do odzyskania należności.

użytkowania

Jest to prawo przyznane innej osobie niż właściciel nieruchomości, które polega na umożliwieniu korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków.

dożywocia

W prawie cywilnym istnieje tak zwana „umowa dożywocia”, która polega na tym, że dotychczasowy właściciel nieruchomości przenosi własność na inną osobę, a w zamian otrzymuje dożywotnie utrzymanie. Dożywocie obciąża nieruchomość i jest z nią nierozerwalnie związane.

najmu

Najem jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

dzierżawy

Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (wydzierżawiający), natomiast druga – do zapłaty umówionego czynszu (dzierżawca).

użyczenia

Użyczenie jest umową cywilną podobną do najmu, ponieważ oddaje się komuś rzecz do korzystania, z tą różnicą, że przy użyczeniu nie pobiera się czynszu, czyli korzystanie jest bezpłatne – w przeciwieństwie do najmu, gdzie za używanie rzeczy należy się zapłata.